Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Missie

Trion zet in op een brede professionele vorming, waar het leren van studenten wordt verbonden met de professionalisering van leraren en met de (internationale) context van de school en opleiding. Leraren van de toekomst worden opgeleid middels praktijkgerichte curricula en voorbereid op ‘meesterschap’ in de praktijk. Het leren van student-leraren én hun leerlingen staat centraal. In de opleidingsschool wordt een expliciete verbinding gelegd tussen de initiële lerarenopleiding, het werkplekleren, de professionele ontwikkeling van beginnende of meer ervaren leraren, schoolontwikkeling en HRM-beleid. 

We zien het als onze taak om pedagogisch, vakdidactisch en vakinhoudelijk bekwame leraren op te leiden en de bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (onderwijscoöperatie, 2017) vormen onze belangrijkste algemene uitgangspunten/streefdoelen.

Trion sluit zich daarbij expliciet aan bij de vijf pijlers van FLOT (FLOT, 2016) die cruciaal zijn voor goed leraarschap; namelijk dat de praktijk het uitgangspunt vormt van het leren, dat de (aanstaande) leraar een initiatiefrijke professional wordt met een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding die als motor dient voor zijn eigen (verdere) ontwikkeling. En dat een leraar naast een sterke theoretisch basis (kennis en kunde), ook oog heeft voor de onderwijsbehoeften van elke leerling.

Binnen de specifieke context van onze Trion opleidingsscholen willen we onze studenten, beginnende en meer ervaren leraren ten slotte een pedagogische (interculturele) sensitiviteit laten ontwikkelen, die nodig is om steeds beter om te leren gaan met de superdiversiteit (Fukkink, 2016) binnen onze leerlingenpopulatie. Binnen onze TTO-afdelingen sluiten we hierbij aan bij de bekwaamheidseisen vanuit de ICOMs van; language skills, intercultural competence, global engagement, personal growth en international disciplinary learning. En binnen onze VMBO-afdelingen sluiten we hierbij vooral aan bij de eisen die het passend onderwijs aan ons als docenten en scholen stelt.

Bovenstaande streefdoelen en verwachte leeruitkomsten maken direct helder dat het beroep van leraar een complex beroep is dat om veel kennis en kunde vraagt. Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Binnen de opleidingsscholen van Trion zien we het samen opleiden in de school als een zeer krachtig hulpmiddel om het wederzijds leren van aanstaande, beginnende en meer ervaren leraren vorm te geven. Trion wil graag blijvend samen leren en ontwikkelen en uitgroeien tot een dynamische, professionele en internationale leeromgeving.


Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College