Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Purpose Trion Opleidingsschool:

partnerschap van de toekomst

Het Trion partnerschap samen opleiden en professionaliseren van de scholen van SILFO, het Jan van Brabant College, het Pius X-College, en van SECVO en Fontys lerarenopleidingen (FLOT, FSH, FHK, FLOS, PTH, en FHKE) en de Eindhoven School of Education (ESoE), verbindt het leren van aankomend docenten in de school èn hun leerlingen, met de professionalisering van leraren en met de internationale context van de regio Eindhoven. In de Opleidingsschool wordt een expliciete verbinding gelegd tussen de initiële lerarenopleiding, het werkplekleren, de professionele ontwikkeling van beginnende of meer ervaren leraren, schoolontwikkeling en HRM-beleid. Daarnaast biedt de Opleidingsschool ook mogelijkheden tot het samen optrekken bij aanvullende subsidie-, onderzoeks-, en of innovatietrajecten.

We zien het als onze taak om leraren op te leiden voor een baan in het onderwijs, zowel VO als PO, waarin naast de meer algemene pedagogische, vakdidactische en vakinhoudelijke bekwaamheden, een beroep wordt gedaan op de interculturele competenties van de leraar, de vorming van wereldburgerschap, kennis over identiteitsontwikkeling van leerlingen in een superdiverse context, het inzetten van meertaligheid in het onderwijs en op technologische vaardigheden.

De Trionscholen delen een gezamenlijke visie op samen opleiden, de begeleiding van startende leraren en professionalisering. Trion sluit hierbij o.a. expliciet aan bij het beroepsbeeld voor de startbekwame leraar van Fontys (Fontys, 2020) en de startbekwame onderzoekende leraar van ESoE (Visie ESoE). De regie voor de doorvertaling van de visie ligt bij de scholen. Binnen Trion heeft elke school zijn eigen unieke profiel en daarmee leeromgeving voor de student.

Trion biedt ruimte voor leren en maatwerk in een rijke leeromgeving, waar innovatie en wederzijds leren vanzelfsprekend zijn. Trion wil haar excellentie op het gebied van internationalisering, wereldburgerschap en technologie etaleren ten behoeve van het opleiden in en voor de regio.


Ruimte voor leren
Trion biedt iedere student die zich vanuit het partnerschap meldt, een kwalitatief hoogwaardige leerwerkplek in een unieke regio.

De ontwikkeling van (aankomend) docent op de werkplek biedt het leidende perspectief. Het leren op de werkplek start daar vanuit een gevoelde urgentie, uitdaging of ambitie, dit is een sterke motivatie om tot leren te komen. De werkplekbegeleiders vormen de spil in het opleiden in de school. Zij zijn degenen die de begeleiding op maat vormgeven en daarmee ook de kans krijgen om te groeien in hun eigen leraarschap. Trion streeft er continu naar om kwaliteit te bieden door dit maatwerk, richting een leven lang leren. Trion wil bijdragen aan het streven om 100% studenten in een Opleidingsschool op te leiden.

(Aankomend) collega's krijgen ruimte voor leren. Studenten worden uitgenodigd om waar mogelijk te participeren vanuit een open cultuur, en om gelijkwaardig teamlid te worden. Studenten en starters worden gewaardeerd om de nieuwe ideeën die ze met zich meebrengen. En ervaren collega's worden uitgedaagd hun kennis te delen, door te groeien in hun opleidersrol en te participeren in binnen- of bovenschoolse leernetwerken o.a. via Fontys Lerarenopleidingen en ESoE.


Maatwerk creëren
Trion biedt maatwerk op alle niveaus.

Op alle niveaus in het partnerschap is maatwerk het uitgangspunt. De opleidersrollen in de Opleidingsschool functioneren bewust op zoveel mogelijk lagen in de scholen. Trion ziet dit als een voorwaarde om ook tot maatwerk op partnerschapsniveau te kunnen blijven komen en creatief en innovatief te blijven. Tri on wil dan ook een gelijkwaardig partner zijn met al haar partners, op alle niveaus, van uitvoering tot bestuur, om de relaties te bestendigen.


Rijke leeromgeving realiseren
Trion staat voor transparantie en wil een authentieke, open en rijke leercultuur bieden aan alle betrokkenen (leerling, student, collega, partner) in elke opleidingsschool en dat betekent voor Trion investeren in een dynamische leercultuur, waarin een onderzoekende houding de basis is.

Hoe meer diversiteit er aan scholen is binnen het partnerschap, hoe meer maatwerk er ook voor de student is om zijn leerwerkplekken te kiezen. Vanuit de gezamenlijk gedeelde Trion visie ten aanzien van opleiden, en professionaliseren, hebben de scholen regie over het leren en werken in de school. Een rijke diversiteit aan scholen binnen het partnerschap biedt individuele scholen ook de kans om te profiteren van de kennis en expertise van andere scholen, en om zowel op informele als formele wijze van elkaar te leren. We betrekken studenten bij de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen in onze scholen waarbij samen ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken centraal staat.


Innovatief en wendbaar zijn
Trion wil wendbaar en innovatief zijn.

Door in een partnerschap verenigd te zijn, dienen er zich vaak bijna als vanzelf kansen aan; ook op dit niveau geldt dat het organiseren start vanuit een urgentie, uitdaging of ambitie, liefst bij meerdere partijen. Trion is hier altijd alert op en wil mee kunnen bewegen als zich dit soort kansen of urgenties aandienen. Dit betekent out-of-the-box willen denken met elkaar en snel willen en kunnen schakelen op alle niveaus, waarbij zowel samen leren, samen werken en samen onderzoeken centraal staan.


Wederzijds leren: leren en werken verbinden
Trion wil partner zijn op het niveau van opleiden, inductie en professionaliseren.

Het concept van wederzijds leren in leergroepen is dè pijler in de doorlopende leerlijn van Trion. Het wederzijds leren, door het bijeenbrengen van verschillende perspectieven, leeftijden en ervaringen blijkt een grote impuls te geven aan het leren. Trion stimuleert het wederzijds leren en boundary crossing van studenten en docenten binnen het partnerschap. Denk aan de leergroepen voor bachelor-/masterstudenten en WPB'ers in de school, de leergroepen voor starters en ervaren docenten in de school en PLG's in en buiten de school. Al dit soort leergroepen/PLG's vormen samen het Trion leerlandschap; een geheel van flexibele vormen van binnen- en bovenschoolse leernetwerken in de samenwerking met de opleidingsinstituten en de regio.


Wereldburgerschap, internationalisering en technologie: excelleren en etaleren
Trion wil haar excellente expertise op het gebied van wereldburgerschap, internationalisering en technologie etaleren.

Trion heeft een unieke expertise in huis op het gebied van wereldburgerschap, internationalisering en technologie. De huidige profilering van de Trion scholen maakt dat deze thema's rijp zijn voor excelleren en etaleren. Het Tri on partnerschap wil die expertise nog sterker inzetten en uitbouwen met de maatschappelijke partners en het bedrijfsleven binnen de Brainportregio. Trion wil op deze thema's zowel regionaal als landelijk gezien, excelleren en die kennis etaleren.
Het Trion leerlandschap biedt partners daartoe de mogelijkheid om krachten te bundelen en toonaangevend onderwijs te realiseren en te etaleren op deze thema's. Andersom kan het bovenschools leerlandschap een impuls geven aan gespreid leiderschap binnen de scholen.
Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College